1.1

องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

      วันนี้ (21 ส.ค. 62) พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ กว่า 1,000 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีนายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายศิลป์ชัย รามมณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ดำเนินงานภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่บริการ ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูล ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็ง จนเกิดเป็นโครงการต่างๆ ได้แก่ 1. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น, 2. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP, 3. โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 4. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏและ5.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนใต้

        นอกจากนี้คณะทำงานผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ ได้ร่วมรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินงานตามบริบทของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายต่อไป

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.สงขลา
21 ส.ค. 62