1.1

อบจ.สงขลา ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการเรียนรู้ศาสนพิธีสำหรับเยาวชน ประชาชน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

       วันนี้ (26 ส.ค.62) ที่ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  นายประพันธุ์  ศรีสุวรรณ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  เป็นประธานเปิดโครงการเรียนรู้ศาสนพิธีสำหรับเยาวชน ประชาชน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีนางหิรัญญา  ศรีปานแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน

         กิจกรรมโครงการเรียนรู้ศาสนพิธีสำหรับเยาวชน ประชาชน เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เจ้าคณะจังหวัดสงขลา และวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้ศาสนพิธี อันเป็นกิจกรรมเบื้องต้น ที่จะนำหลักธรรมไปสู่วิถีชีวิตของสังคมไทยในปัจจุบัน และเพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนและประชาชน สามารถทำหน้าที่พิธีกรในงานศาสนพิธี และงานต่างๆ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เจ้าคณะจังหวัดสงขลา และวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการบรรยายหัวข้อ ศาสนพิธีกรกับความคาดหวังของคณะสงฆ์ บทบาทหน้าที่และความสำคัญของพิธีกร โดยพระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา การบรรยายหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี ประเภทศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา องค์ประกอบของศาสนพิธี การเตรียมการและการปฏิบัติงานศาสนพิธี โดยนางสมศรี  รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา.....

 

ภาพ/อรรคพงษ์  บุญชีพ

ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

26 ส.ค.62