1.1

ผวจ.สงขลา เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการฝ่ายปกครองเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้มีความสอดคล้องนำไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

        วันนี้ (26 ส.ค. 62) ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการฝ่ายปกครองเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 โดยมีนายวรณัฐ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา ดร.นิวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นายอำเภอและปลัดอำเภอในพื้นที่ 16 อำเภอ เข้าร่วมเพื่อให้ข้าราชการฝ่ายปกครองได้รับทราบนโยบายจากผู้บริหารของจังหวัดสงขลาและแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจากหน่วยงานภาคีตลอดจนการบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

       นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ภารกิจของข้าราชการฝ่ายปกครอง เป็นงานที่ต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือต้องติดต่อประสานงาน ประสานเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน จึงมีความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้การนำนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และจังหวัดไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องมีการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและสมรรถนะของข้าราชการฝ่ายปกครองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่าและเป็นที่น่าเชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมจงตั้งใจ เอาใจใส่และตักตวงความรู้ที่จะได้รับครั้งนี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

         นายวรณัฐ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่ได้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งภาครัฐเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามแนวนโยบายและทิศทางการพัฒนาตามกรอบการบริหารราชการแผ่นดิน ระบบบริหารจัดการภาครัฐจะต้องสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยการบูรณาการที่มีความต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารงานแบบบูรณาการของภาครัฐ โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ตลอดจนสภาพปัญหาในพื้นที่ โดยยึดหลักการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วม การบูรณาการทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคธุรกิจเอกชนให้สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

         สำหรับข้าราชการฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นบุคลากรในหน่วยงานที่เป็นภาคีร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา จึงต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา ให้บรรลุผล เป็นรูปธรรม และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้รับประโยชน์สูงสุด

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ประชา-อมลรดา/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
26 ส.ค. 62