1.1

จังหวัดสงขลาจัดฝึกอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ จังหวัดสงขลาเพื่อร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

         วันนี้ (04 ก.ย.62) เวลา09.00 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองสงขลานายราชิต  สุดพุ่ม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีจิตอาสาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 200 คนโดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาบรรยายให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่ประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติ

        กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ ในการปฏิบัติงานป้องกันแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่ม โดยจังหวัดในฐานะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัด เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานสนับสนุนช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่ม ทั้งก่อนเกิดสาธารณภัย ระหว่างเกิดสาธารณะภัย และหลังเกิดสาธารณภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยประสานการปฏิบัติงานร่วมกับทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรสาธารณกุศล และเชิญชวนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีเอกภาพใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และขั้นตอนการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปอ. กำหนด…………..

 

ภาพ/อรรคพงษ์   บุญชีพ

ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

4 ก.ย.62