1.1

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จัดโครงการ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างการป้องกัน และการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

        วันนี้ ( 16 ก.ย. 62 ) ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างการป้องกัน และการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายอุทิศสักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน

         การจัดอบรมจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างการป้องกันและการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ให้กับสมาชิกในครอบครัว ผู้ดูแล และอาสาสมัครสภากาชาดไทย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว ผู้ดูแล และจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย
         โดย การจัดอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 73 คน คือ อำเภอเมืองสงขลา 20 คน อำเภอสิงหนคร 20 คน กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา 20 คน กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี , สะเดา , รัตภูมิ และระโนด 8 คน และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา 5 คน

 

ข่าว / อรรคพงษ์ บุญชีพ
ภาพ / วิทยา สันบู
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
16 ก.ย. 62