1.1

ศอ.บต. เดินหน้าพัฒนาศักยภาพแก่เครือข่ายวิทยุกระจายเสียง ภายใต้กิจกรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง" เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคการจัดรายการวิทยุในมุมมองใหม่

        วันนี้ (15 ก.ย. 62) ที่โรงแรม บีพี สมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง" ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2562 โดยมีนักจัดรายการวิทยุชุมชน นักจัดรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นักประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากหน่วยราชการต่าง ๆในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง กว่า 200 คน เข้าร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เครือข่ายวิทยุกระจายเสียงให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ร่วมฝึกปฏิบัติเทคนิคกระบวนการผลิต การดำเนินรายการของวิทยุกระจายเสียงและระบบเสียงตามสายและให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

           ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอำนาจหน้าที่ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของ ศอ.บต. และรัฐบาล รวมทั้งเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่คนไทยทั้งในและต่างประเทศร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดี และประสานงานโครงการ ความร่วมมือ ความช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบกับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนส่วนใหญ่ที่มุ่งเน้นประเด็นความรุนแรง รวมทั้งการสร้างกระแสข่าวลือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ ขณะที่การให้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายยังขาดความต่อเนื่องไม่ทันต่อสถานการณ์จึงเป็นช่องว่างทางด้านข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบฉวยโอกาสชักนำ ชวนเชื่อสร้างแนวร่วมรุ่นใหม่ๆ

           ซึ่งการผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุกระจายเสียง เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับว่าเป็นประโยชน์และสามารถตอบสนองต่อยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาในพื้นที่และนโยบายของรัฐได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องอื่นๆ การให้ข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การให้ความรู้และการศึกษา การให้ความบันเทิง การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้เครือข่ายวิทยุกระจายเสียงได้รับความรู้ ประสบการณ์ ร่วมฝึกปฏิบัติเทคนิค กระบวนการผลิต การดำเนินรายการ ของวิทยุกระจายเสียงและระบบเสียงตามสายและให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงเกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและประชาชนที่รับฟังเกิดความเข้าใจที่ดี

         สำหรับเนื้อหาการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายบทบาทหน้าที่ของวิทยุกระจายเสียง, เทคนิคการนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง, การแบ่งกลุ่มหัวข้อกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง, เทคนิคการจัดทำสื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและรายการประเภทวิเคราะห์ วิจารณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ หรือประเด็นเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ, การแบ่งกลุ่มในหัวข้อกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสื่อโฆษณาและรายการประเภทวิเคราะห์ วิจารณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ หรือประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ, การบรรยายเรื่องการโน้มน้าวชักจูงใจและเทคนิคการให้ความบันเทิงทางตรงและทางอ้อม การสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความบันเทิงทางอารมณ์ช่วยให้เกิดการผ่อนคลายของผู้ที่รับฟังและการบรรยายเรื่องเทคนิคและวิธีการสัมภาษณ์ การพูดและประกาศทางวิทยุ เป็นต้น

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.สงขลา
15 ก.ย. 62