1.1

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคาร 90 ปี โรงพยาบาลสงขลา เพื่อรองรับผู้ป่วยผ่าตัดทุกประเภท และบริการหน่วยไตเทียมแบบครบวงจรแก่ผู้ป่วยทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยระบบบริการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพมุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน
                 วันนี้ (18 ก.ย. 62) ที่บริเวณด้านหน้าอาคาร 90 ปี โรงพยาบาลสงขลา นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดอาคาร 90 ปี โรงพยาบาลสงขลา เพื่อรองรับผู้ป่วยผ่าตัดทุกประเภท และบริการหน่วยไตเทียมแบบครบวงจรแก่ผู้ป่วยทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยระบบบริการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมีนายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายบรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมในพิธี
                  นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การดำเนินงานก่อสร้างจนสามารถเปิดใช้อาคาร 90 ปีได้เป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสงขลาอย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการให้บริการด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการสำหรับผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยหนักด้านอายุรกรรม ผู้ป่วยหนักด้านศัลยกรรม ห้องผ่าตัดที่มีความทันสมัย รวมถึงหน่วยไตเทียมและแสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงรวมใจในการระดมทุนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อนำมาจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีความจำเป็นและขาดแคลนสำหรับใช้ภายในอาคาร 90 ปี
                 ทั้งนี้ขอแสดงความชื่นชมยินดีและมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการเปิดใช้อาคาร 90 ปี จะสามารถให้บริการผู้ป่วยทั้งภายในเขตจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง สร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้ป่วยได้อย่างเอนกอนันต์ อีกทั้งขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคเงินในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยจำนวน 70 ล้านบาท จนทำให้โรงพยาบาลสงขลาสามารถเปิดใช้อาคาร 90 ปีได้อย่างสมบูรณ์
                 นายบรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา กล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ. 2558 โรงพยาบาลสงขลาได้รับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 5 ชั้น วงเงิน 168,435,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2560 ชาวโรงพยาบาลสงขลาได้เรียกอาคารนี้ว่า “อาคาร 90 ปี” เนื่องจากเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีที่โรงพยาบาลสงขลามีอายุครบ 90 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสงขลาได้ร่วมกันระดมความคิด และวางแผนที่จะเปิดใช้อาคาร 90 ปี จำนวน 5 ชั้น เพื่อเตรียมให้บริการแก่ประชาชน ชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ประกอบด้วย
            ชั้น 1 เปิดบริการเป็นห้องสังเกตอาการสำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และผู้ป่วยด้านจักษุ
            ชั้น 2 เปิดบริการเป็นห้องผ่าตัดที่ทันสมัยจำนวน 6 ห้อง เปิดให้บริการเบื้องต้นก่อนจำนวน 2 ห้อง
            ชั้น 3 เปิดบริการเป็นหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป 8 เตียงและหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท 8 เตียง รวมจำนวน 16 เตียง
            ชั้น 4 เปิดบริการเป็นหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมทั่วไป จำนวน 16 เตียง
            ชั้น 5 เปิดบริการเป็นหน่วยไตเทียม จำนวน 20 เตียง
            ด้วยความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสงขลาและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่จะเปิดใช้อาคาร 90 ปี ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2562 จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันระดมทุนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับแรงศรัทธาและความเชื่อมั่นจากภาคประชาชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีความจำเป็นและขาดแคลนรวมจำนวน 70 ล้านบาทจนทำให้สามารถเปิดใช้อาคาร 90 ปีได้ในวันนี้

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ประชา-ชัยธวัช/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
18 ก.ย. 62