1.1

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ประธานพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา)รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562

        วันนี้(19 ก.ย.62) เวลา 09.30 น. ที่ทัณฑสถานหญิงสงขลา พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฎิบัติการ ประธานพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) รุ่นที่ 2 ประจำปผี 2562 และชมการเดินสวนสนามของผู้ต้องขังหญิง โดยมีนางณิชกมล ไตรรัตนคุ้ม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา กล่าวรายงาน มีผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน เขต 9 เข้าร่วมในพิธี

           นางณิชกมล ไตรรัตนคุ้ม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) หลักสูตร 12 สัปดาห์ (3 เดือน) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังแบบเข้มข้นทั้งด้านร่างกายการฝึกระเบียบวินัย การพัฒนาด้านจิตใจ ความคิด ทักษะการใช้ชีวิต ด้านอาชีพ ครอบครัวและสังคม และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม โดยรับย้ายผู้ต้องขังหญิงที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพักโทษ กรณีมีเหตุพิเศษจากเรือนจำ / ทัณฑสถานเขต 8 และ เขต 9 โดยการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยได้ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึง 8 มีนาคม 2562 จำนวนผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรม 166 ราย รุ่นที่ 2 ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 19 กันยายน 2562 มีผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 125 ราย................

 

อรรคพงษ์ บุญชีพ/ภาพ
จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
19 ก.ย.62