1.1

มท.2 เปิดโครงการ เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส เราคนไทย ต้องร่วมมือ

         วันนี้(27 ต.ค. 62) ที่โรงแรมเดอะเบคเวเคชั่นราชมังคลา สงขลา  นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส เราคนไทย ต้องร่วมมือ  โดยมีนายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  นายชีระ  วงศบูรณะ  ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ

          สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการในระดับพื้นที่โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญไปสู่การปฎิบัติ เช่นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ดังนั้น องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา  จัดทำโครงการเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส เราคนไทย ต้องร่วมมือ โดยองค์การจัดการน้ำเสีย ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา และชุมชนใกล้เคียง ของเทศบาลนครสงขลา ซึ่งชุมชนดังกล่าว ตั้งอยู่บริเวณริมคลองขวาง และแประสบปัญหาน้ำเน่าเสียจากการขยายตัวของชุมชน มีการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งรองรับนำสาธารณะโดยไม่ได้ผ่านการบำบัดในขั้นต้น

           สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้การบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีรูปแบบการดำเนินงานโครงการเชิงรุกคือ การแก้ไขปัญหาน้ำเสียซึ่งมีอยู่เดิมในพื้นที่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันปัญหาเดิมที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตควบคู่ไปด้วย

          นอกจากนี้ นายนิพนธ์  บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครสงขลา ณ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลาโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครสงขลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา..........

 

ภาพ/อรรคพงษ์  บุญชีพ

ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

27 ต.ค. 62