1.1

สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพของเกษตกรในพื้นที่ 16 อำเภอ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 มุ่งเน้นให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

 


           วันนี้ (13 พ.ย. 62) โรงแรมสมิหลา บีช รีสอร์ท สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตกรในพื้นที่ 16 อำเภอ โดยมีนายวิชัย ศรีสมโภชน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรระดับอำเภอ วิทยากรและเจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม 200 คน


          นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า งานส่งเสริมการเกษตรเป็นงานหลักที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรของจังหวัดสงขลา มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตครอบครัวที่มั่นคงซึ่งประชากรร้อยละ 70 ของจังหวัดสงขลาประกอบอาชีพด้านการเกษตร ซึ่งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เป็นกลไกหลักที่จะเชื่อมโยงการปฏิบัติงานในระดับนโยบาย คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กับจังหวัดถือเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก ในการดำเนินงานขอให้ผู้เข้าร่วมให้ความสำคัญกับงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับจังหวัดอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 มีภารกิจที่ต้องดำเนินการจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องสร้างงานให้เกิดขึ้นในพื้นที่มุ่งเน้นเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่


         นายวิชัย ศรีสมโภชน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเป็นส่วนหนึ่งของการจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทราบแนวทางและนโยบายที่สำคัญในงานส่งเสริมการเกษตร มีการร่วมอภิปรายกลุ่มเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรประจำปี 2563 ของจังหวัดสงขลาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการทำงาน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานต่างๆ และร่วมกันแก้ไขปัญหาในประเด็นเร่งด่วน (Hot Issue) ที่เกิดขึ้น ตลอดจนเป็นเวทีเชื่อมโยงวิชาการจากแหล่งความรู้ทางวิชาการไปสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน


       สำหรับเนื้อหาของการจัดเวทีฯ ประกอบด้วย การทบทวนทำความเข้าใจนโยบาย ผลลัพธ์และภารกิจการดำเนินงานของปี 2563 และการจัดทำแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนงานตามภารกิจและนโยบายที่สำคัญของสำนักงานเกษตรจังหวัด เนื้อหาประกอบด้วย 1. การขยายผลโครงการพระราชดำริ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสืบสานศาสตร์พระราชา, 2. บริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยยึดหลักตลาดนาการเกษตรและสร้างรายได้แก่เกษตรกร, 3. พัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรรุ่นใหม่, 4. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและบูรณาการทุกภาคส่วน, 5. ช่วยเหลือดูแลและให้บริการเกษตรกรและ6. พัฒนาองค์กร ระบบการทำงาน และบุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตร

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
อรรคพงษ์- ชลิตา/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
13 พ.ย. 62