1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภายในประเทศ

       วันนี้ (18 พ.ย.62) ที่ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายอำพล  พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ครั้งที่ 9/2562 โดยมีนายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก ประมงจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

      สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อยที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล เพื่อใช้เป็นต้นทุนดำเนินการเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการซื้อปัจจัยการผลิต ระหว่างการเลี้ยงต้องเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อย ที่เป็นสมาชิกในสังกัดของสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สมาคม ชมรม และกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม ในกิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเลเท่านั้น และเกษตรกรขอรับการสนับสนุนสินเชื่อได้ครั้งละ 1 ปี ต่อเนื่องไม่เกิน 3 ปี ตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ และจำกัดวงเงินสินเชื่อในปีที่ 1 ของการยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อของเกษตรกรรายละไม่เกิน 300,000 บาท ปีที่ 2 ของการยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อของเกษตรกรรายละไม่เกิน 150,000 บาท

          ทั้งนี้ เกษตรกรต้องชำระหนี้สินเชื่อ ในแต่ละปีให้เสร็จ สิ้น จึงสามารถขอรับการสนับสนุน สินเชื่อในปีถัดไปได้

 

อรรคพงษ์ บุญชีพ / ข่าว

วิทยา สันบู / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

18 พ.ย.62