1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล ในวันที่ 9 ธ.ค. 2562 ภายใต้แนวคิด"Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"


              วันนี้ (19 พ.ย 62) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมเคลื่อนคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 โดยมีนายจักรินทร์ ชุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา นายเสฐียรพงศ์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดสงขลา นายเฉลิมพันธุ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นางสมศรี รักนุ้ยวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
              สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดสงขลา (ITA) ประจำปี 2562 ซึ่งจังหวัดสงขลามีหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 146 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทจังหวัด จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ จังหวัดสงขลา ได้คะแนน 86.59 คะแนน หน่วยงานของรัฐ ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 141 หน่วยงาน โดยมีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เทศบาลนครหาดใหญ่ 94.75 4 คะแนน, องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา 91.75 คะแนน, องค์การบริหารส่วนตำบลจะแหน 91.68 คะแนน, เทศบาลตำบลปริก 90.74 คะแนนและองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม 89.75 คะแนนและหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 89.14 คะแนน, มหาวิทยาลัยทักษิณ 87.28 คะแนน, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 83.33 คะแนนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 61.28 คะแนน
              นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด"Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม กำหนดจัดให้มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมสงขลาเมืองสะอาด ราษฎร์รัฐร่วมใจ สร้างสำนึกไทยไม่โกง (Clean Songkhla Clean Thailand) ณ ศาลาไทย หาดสมิหลา ตั้งแต่เวลา 06:00-8:30 น. และกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ณ หอประชุมเปรม 100 ปีมหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-11:00 น.
              ทั้งนี้ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ จัดเตรียมสถานที่และการตกแต่งสถานที่ การจัดนิทรรศการและการแสดงบนเวที ระบบการรักษาความปลอดภัยและการจราจร การแพทย์พยาบาล การสำรองไฟฟ้ากรณีฉุกเฉิน การจัดหาเครื่องดื่มและอาหารว่าง ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
19 พ.ย. 62