1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 10/2562 เพื่อติดตามสถานการณ์ ผลการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

       วันนี้ (27 พ.ย. 62) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา 10/2562 โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา, สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา, ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลาและเรือนจำจังหวัดสงขลาเข้าร่วม เพื่อติดตามสถานการณ์ ผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

         สำหรับประเด็นการประชุมในครั้งนี้ ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 ได้นำเสนอประเด็นการดำเนินงานในเรื่อง 1. Timeline การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563, 2. จำนวนหมู่บ้านเป้าหมายตามแนวทางนโยบาย เร่งด่วนของรัฐบาลปี 2563 โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 มีเป้าหมายจำนวน 7 จังหวัด 77 อำเภอ 587 ตำบล และ 2,276 หมู่บ้าน ในส่วนของจังหวัดสงขลา มีเป้าหมาย 434 หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนแพร่ระบาดรุนแรง 49 และแพร่ระบาดรุนแรง (ที่อยู่ในแผนเร่งด่วน 4 เดือน) จำนวน 22 หมู่บ้าน/ชุมชน, 3. การจัดสรรบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2561และ 4. การรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)

         นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการนำเสนอแผนงานด้านการป้องกันยาเสพติด ในประเด็นการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาปี 2562, งานป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบกิจการและอาสาสมัครแรงงาน, ติดตามการขับเคลื่อนการจัดตั้ง To Be Number One, หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน, การมีส่วนร่วมภาคประชาชน, งานควบคุมพื้นที่เสี่ยง, ครูตำรวจ D.A.R.E, ตำรวจประสานโรงเรียนและ Campus Safety Zone, แผนงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ในประเด็น จุดตรวจจุดสกัดแนวชายแดน, จุดตรวจจุดสกัดพื้นที่ตอนใน, การสกัดกั้นการลำเลียงทางขนส่งรถโดยสารประจำทาง, การสกัดกั้นการขนส่งพัสดุภัณฑ์และไปรษณีย์, การสกัดกั้นการลำเลียงทางท่าอากาศยานนานาชาติ, การสกัดกั้นการลำเลียงทางรถไฟสายหลักและผลการจับกุมฝ่ายปกครอง ตลอดจนการนำเสนอแผนงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดในประเด็น ระบบสมัครใจ, ระบบบังคับบำบัดและระบบต้องโทษ

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา-ชลิตา /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
27 พ.ย. 62