1.1

 

ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการเสวนาวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ต่อต้านการทุจริต ภายใต้หัวข้อ "มหันตภัย...คอรัปชั่น 4.0 นักศึกษาวัยใส ต้านภัยทุจริต" ครั้งที่ 5 เพื่อรวมพลังต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึกเยาวชน นิสิต นักศึกษาให้ตระหนักถึงพิษภัยและปัญหาการทุจริต

 


          

วันนี้ (28 พ.ย. 62) ที่ห้องประชุม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ต่อต้านการทุจริต ภายใต้หัวข้อ "มหันตภัย...คอรัปชั่น 4.0 นักศึกษาวัยใส ต้านภัยทุจริต" ครั้งที่ 5/2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี ผศ.ดร. วิวัฒน์ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9 นายสมประสงค์ โขมพัตร อนุกรรมการฝ่ายวิชาการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1, 000 คน เพื่อรวมพลังต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึกเยาวชน นิสิต นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยและปัญหาการทุจริต

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้เน้นย้ำการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและจริงจัง พยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ปัญหาการทุจริตลดน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายเพิ่มโทษผู้กระทำผิด ซึ่งวิธีการต่างๆ มิอาจบรรลุเป้าหมายได้ ถ้าขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมต้องเริ่มจากตัวเราที่ต้องประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริตเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็ก เยาวชน และสังคม เมื่อเราเป็นคนดีแล้ว เราจึงนำไปปลุกจิตสำนึกคนอื่นให้รู้คุณแผ่นดิน เกลียดชังผู้ทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับสิ่งที่ดี ข้อคิดดีดีที่ได้รับจากการเสวนาฯ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) กล่าวว่า โครงการเสวนาวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ หัวข้อ "มหันตภัย.. คอร์รัปชั่น 4.0 นักศึกษาวัยใส ต้านภัยทุจริต" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึกเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา ให้รู้ถึงพิษภัยการทุจริต ปลูกฝังค่านิยมประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ ตอบแทนคุณแผ่นดิน ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตครอบคลุมทั่วประเทศ

โดยสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) มูลนิธิต่อต้านการทุจริด สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลยังได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการรณรงค์และต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมทั้งเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรอื่นๆ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ


ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา-ฟารีด้า /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
28 พ.ย. 62