1 4

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อบุคคล และองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม
             เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อบุคคล และองค์กรเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณที่อุทิศตนปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ และเผยแพร่ประวัติ ผลงานให้เป็นผลงานแก่สาธารณะ รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้คนในสังคม ตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยแบ่งรางวัลเป็น 5 ประเภท ๆ ละ 3 รางวัล รวมทั้งสิ้น 15 รางวัล
1. บุคคลทั่วไป
2. เด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)
3. สื่อมวลชน
4. องค์กรภาครัฐ
5. องค์กรภาคเอกชน
              ทั้งนี้ บุคคลและองค์กรที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล รางวัล 25,000 บาท โดยเสนอรายชื่อได้ตั้งบัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โทรศัพท์ 021-413930 -1 โทรสาร 021-439574 -6 ดาวโหลดเอกสารได้ที่ www.mhrc.or.th


พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว
3 กรกฎาคม 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา