1 4

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา จัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2560
               ทัณฑสถานหญิงสงขลา ได้กำหนดจัดงานวันพบญาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่1 – 4 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของทัณฑสถานฯ มีโอกาสได้รับเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติ ในลักษณะการเยี่ยมแบบถึงตัว ไม่มีสิ่งกีดขวางการสนทนา และได้มีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกันภายในทัณฑสถานฯ อันเป็นการสร้างความเข้าใจ ความอบอุ่นและสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ตลอดจนเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขังที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดี และปรับตัวเข้ากับสังคมทั่วไปได้
                      วันเวลาเยี่ยม ตั้งแต่1 – 4 สิงหาคม 2560 วันละ 2 รอบ รอบละ 2 ชั่วโมง
                            -รอบเช้า เวลา 09.00 น. – 11.00 น.
                            -รอบบ่าย เวลา 13.00 น. – 15.00 น.
              ญาติผู้ต้องขังที่มีความประสงค์จะขอเข้าเยี่ยม ให้แจ้งความจำนงด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทัณฑปฏิบัติทัณฑสถานหญิงสงขลา ถนนสงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา โทรศัพท์ 074-336065 ต่อ 15 , 074-336500 ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ถึง 27 กรกฎาคม 2560 ในวันเวลาราชการ

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา
11 ก.ค. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา