1 4

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560
            ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่สำเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่เกียรติยศจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
           1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
           2. ประเภทบริหาร
           3. ประเภทบูรณาการ
           ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานสารสนเทศและวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 และขอให้ส่งไฟล์ประวัติและผลงานที่เป็นไฟล์ word มาให้เพิ่มเติมที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ด้วย โดยสามารถยื่นเอกสารได้จนถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:// gs.kku.ac.th โทรศัพท์ 043-202420 โทรสาร 043-202421

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว
27 กรกฎาคม 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา