1.1

ปภ.สงขลาร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดการประชุมสัมมนา โครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

           

            วันนี้ ( 2 ธ.ค. 62) ที่ ห้องประชุมปุณราด โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีโครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองบังคับการตำรวจภูธร , สำนักงานสาธารณสุข , สำนักงานขนส่ง , แขวงทางหลวงจังหวัด , แขวงทางหลวงชนบท และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน

          โดยอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญ จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน ของกระทรวงสาธารณสุข , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในปี 2561 มีผู้เสียชีวิต จำนวน 20,169 คน เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ 55 คน โดยสาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ การขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ต้องอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ทั้งการบริหารงานแบบบูรณาการที่ต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม กลไกการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการนำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นในการปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ

            ทั้งนี้จากข้อมูลการเสียชีวิตและบาดเจ็บในปี 2562 ที่ผ่านมาจังหวัดสงขลามีจำนวนผู้เสียชีวิต 366 ราย บาดเจ็บ 11,831 ราย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาจึงได้ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้วยระบบ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่


ฟารีด้า รอบกุบ / ข่าว
จิรพัฒน์ – วิทยา / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
2 ธ.ค. 62