1.1

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

          วันนี้ (3 ธ.ค. 62) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา โดยมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมบริจาคโลหิตกว่า 200 คน ทั้งนี้เพื่อร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ทำความดี เสียสละเพื่อส่วนรวมให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น พร้อมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน

          ทั้งนี้ ประชาชนที่มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป อายุระหว่าง 17-60 ปี สุขภาพร่างกายแข็งแรงและพักผ่อนอย่างเพียงพอ สามารถร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิตและสำรองโลหิตไว้ให้ผู้ป่วย ซึ่งการบริจาคโลหิต ถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง เพราะสามารถนำไปช่วยชีวิตผู้อื่น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลมักมีผู้ต้องการใช้เลือดเป็นจำนวนมาก

ชลิตา บุญปาสะ/ข่าว

อรรคพงษ์ บุญชีพ/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

3 ธ.ค. 62