1.1

จังหวัดสงขลา ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) พร้อมติดตามการเตรียมพร้อมจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล ในวันที่ 9 ธ.ค. 62 ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

          วันที่ (4 ธ.ค. 62) ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) จากห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายจักรินทร์ ชุมจินดา ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชนและคณะทำงานฝ่ายเกี่ยวข้องเข้าร่วม

          สำหรับประเด็นการประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด, ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA), งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2562)

          นอกจากนี้ในที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด"Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม กำหนดจัดให้มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมสงขลาเมืองสะอาด ราษฎร์รัฐร่วมใจ สร้างสำนึกไทยไม่โกง Clean Songkhla Clean Thailand ณ ศาลาไทยหาด สมิหลา ตั้งแต่เวลา 06:00-08:15 น. และกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ณ หอประชุมเปรม 100 ปีมหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-12:00 น.

          ทางด้านนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” หวังให้เกิดกระแสการตระหนักรู้ว่าการทุจริต โกงชาติ เป็นเรื่องใกล้ตัวเรา ที่ก่อให้ความเสียหายอย่างรุนแรง ทำให้คนไทยรู้สึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบ เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และจะไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบได้อีกต่อไป ทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ด้วยการสวมเสื้อสีขาวและออกมาแสดงพลังการมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมใจสร้างสังคมไทยไม่ทนทุจริตร่วมกัน

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ชลิตา – ฟารีด้า/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

4 ธ.ค. 62