1.1

หลายภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมสงขลาเมืองสะอาด ราษฎร์รัฐร่วมใจ สร้างสำนึกไทยไม่โกง (Clean Songkhla Clean Thailand) เดินหน้ารณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจังและแสดงถึงความร่วมใจสร้างสังคมไทยไม่ทนการทุจริต

          วันนี้ (9 ธ.ค. 62) นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในกิจกรรมสงขลาเมืองสะอาด ราษฎร์รัฐร่วมใจ สร้างสำนึกไทยไม่โกง (Clean Songkhla Clean Thailand) ณ บริเวณศาลาไทย หาดสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายจักรินทร์ ชุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา นายแพทย์อุทิศศักดิ์​ หริรัตนกุล ​นายแพทย์​สาธารณสุข​จังหวัด​สงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

          นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสงขลาเมืองสะอาดราษฎร์รัฐร่วมใจ สร้างสำนึกไทยไม่โกง (Clean Songkhla Clean Thailand) ในวันนี้ ซึ่งองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญ เพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรง ที่เกิดจากการคอร์รัปชั่นและเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง สำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลขึ้น เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันของคนไทยทุกภาคส่วนที่ไม่ทนต่อการทุจริตได้อีกต่อไป

          จังหวัดสงขลา จึงร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา คณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสงขลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม กิจกรรมสงขลาเมืองสะอาด ราษฎร์รัฐร่วมใจ สร้างสำนึกไทยไม่โกง (Clean Songkhla Clean Thailand) โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ บริเวณหาดชลาทัศน์และหาดสมิหลาและกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

          จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้แยกย้ายไปตามส่วนที่กำหนด ประกอบด้วยโซน A B C และ Dร่วมกันเก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งกิ่งไม้ เพื่อรักษาความสะอาดตลอดแนวชายหาด

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา-ชลิตา-ฟารีด้า/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

9 ธ.ค. 62