1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจําโครงสร้างเบา) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังแบบเข้มข้นก่อนได้รับการปล่อยตัว ให้กลับเข้าสู่สังคมอย่างมีคุณภาพและไม่กระทำผิดซ้ำ

         วันนี้ (13 ธ.ค. 62) ที่ทัณฑสถานหญิงสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจําโครงสร้างเบา) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนางนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา นางณิชกมล ไตรรัตน์คุ้ม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา นายดำรงค์ บัวฤิทธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำกลาง ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีการสวนสนามและการแสดงกายบริหาร 10 ท่าพญายมให้กับคณะที่เดินทางมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจในครั้งนี้

         นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) เป็นการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังแบบเข้มข้น ก่อนได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ ซึ่งเป็นนโยบายของกรมราชทัณฑ์ให้นักโทษเด็ดขาดได้กลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพและไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจำและทัณฑสถานระบบปิด ซึ่งทัณฑสถานหญิงสงขลาได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญจากหลากหลายหน่วยงาน มาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม นับว่ามีประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนตั้งใจเข้ารับการฝึกอบรม และนำความรู้ทักษะด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาจิตใจ ทักษะชีวิต การฝึกวิชาชีพที่ได้รับ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ภายหลังได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ ตลอดจนกลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป

         ทางด้านนางณิชกมล ไตรรัตน์คุ้ม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ ได้มอบหมายให้ทัณฑสถานหญิงสงขลา ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 150 ราย หลักสูตร12 สัปดาห์ (3เดือน) จำนวน 462 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขัง แบบเข้มข้นทั้งด้านร่างกาย การฝึกระเบียบวินัย การพัฒนาด้านจิตใจ ความคิด ทักษะการใช้ชีวิต ด้านอาชีพ ครอบครัวและสังคม และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม โดยรับย้ายผู้ต้องขังหญิงที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ การพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 8 และเขต 9 และเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชนมาให้ความรู้

         สำหรับการดำเนินการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) ครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 1 ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 -7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรม ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์กำหนด จำนวน 150 ราย

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา-ณัฏฐกร/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
13 ธ.ค. 62