1.1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่าถูกกฎหมายภายใต้ MOU

            วันนี้(21 ธ.ค.62) เวลา 09.00 น.ที่โรงแรมเดอะเบค เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมืองสงขลา สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU โดยมีนางชวนชม บัวอนนท์                จัดหางานจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการอบรม ซึ่งมีผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวเข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน

            นางอภิญญา นัทสว่าง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี พ.ศ.2562 – 2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม โดยนำเนินการในลักษณะนำเข้าตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) เป็นกรณีพิเศษ โดยที่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร โดยแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ ที่มีใบอนุญาตทำงานหมดอายุ วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึง 1 พฤศจิกายน 2562 และ 31 มีนาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 โดยให้ดำเนินการ ณ ที่ตั้งสำนักงานของแต่ละหน่วยเป็นหลัก หรือดำเนินการในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ซึ่งกลุ่มแรกที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้ดำเนินการไปแล้ว ณ ที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โดยกลุ่มที่ 2 ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ OSS ณ ตลาดสุขใจ ตั้งอยู่เลขที่ 129/149 หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย 2 หน่วยงานให้บริการ คือสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา และศูนย์บริการทะเบียนภาค 9 จังหวัดสงขลา

            สำหรับแรงงานต่างด้าวที่จะต้องดำเนินการตามมติดังกล่าว นายจ้างและแรงงานต่างด้าวต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่วีซ่าและใบอนุญาตทำงานหมดอายุ โดยสามารถยื่นแบบบัญชีรายชื่อได้ทางระบบสารสนเทศกรมการจัดหางาน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป..................

                                                                                                                                                                                                                                                                     จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ

            วิลาศิณี ชนะชัยวงศ์/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา