1.1

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) เดินหน้ารณรงค์การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่า จัดกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

ประจำ 2562ภายใต้แนวคิด "อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก"

เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


            วันนี้ (23 ธ.ค. 62) ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) เดินหน้ารณรงค์การมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สัตว์ป่า จัดกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำ 2562 ภายใต้แนวคิด "อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก" โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ สายสีทองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายโกวิทย์ สันตจิตร ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6         ผู้อำนวยการส่วนฝ่ายต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 700 คน

            นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 กล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมาแม้ว่าความพยายามในการคุ้มครองสัตว์ป่าในประเทศไทย จะดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่ยังคงประสบปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรทำให้ต้องมีการขยายพื้นที่การเกษตร มีการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าไม้ ตลอดจนการล่าสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมาย เพื่อดำรงชีพและประโยชน์ด้านการค้า ส่งผลกระทบต่อสถานภาพและการดำรงอยู่ของสัตว์ป่า มีสัตว์ป่าหลายชนิดลดจำนวนลงและบางชนิดต้องสูญพันธุ์ไป ซึ่งสัตว์ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์ ทำให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ ทำให้ระบบนิเวศมีความมั่นคง ความสำเร็จในการอนุรักษ์สัตว์ป่าจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งการดูแลและคุ้มครองถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าการป้องกันสัตว์ป่ามิให้ถูกล่า รัฐบาลไทยได้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากการกำหนดพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติครอบคลุมทั่วประเทศ


            ด้านนายโกวิทย์ สันตจิตร ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) กล่าวว่า วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ โดยในปีนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) ได้กำหนดจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำ 2562 ในวันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนและชุมชนต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ สนใจและเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ ชุมชน ตลอดจนเยาวชนและประชาชนทั่วไป "ภายใต้แนวคิดหลัก "อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก"


            สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเดินรณรงค์อนุรักษ์สัตว์ป่า การจัดนิทรรศการการอนุรักษ์สัตว์ป่า การประกวดคำขวัญด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า การประกวดหนังสั้นในหัวข้อ "อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก" การแข่งขันวอร์คแรลลี่ การเล่นเกมอนุรักษ์ธรรมชาติ การแสดงดนตรีและการให้คำปรึกษาด้านสัตว์ป่าโดยคลินิกสัตว์ป่า เป็นต้น

 

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา-ฟารีด้า/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
23 ธ.ค. 62