1.1

วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมประสานพลังพัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรและเครือข่ายทางวัฒนธรรม

       วันนี้ (25 ธ.ค. 62) ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  นายประดิษฐ์  โปซิว ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัดชายแดนใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นางสุรียพรรณ์  ณ สงขลา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสมศรี  รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ ครูและอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาจำนวนมาก เข้าร่วมในกิจกรรม

         นายประดิษฐ์  โปซิว ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ความสำคัญในการใช้มิติทางวัฒนธรรม เพื่อให้บุคลากรได้มีขวัญและกำลังใจ ต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานวัฒนธรรมในพื้นที่และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรด้วยกัน สามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้การปฏิบัติงานได้อย่างลงตัวและเหมาะสม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อความสันติสุขอย่างยั่งยืน  อีกทั้งการนำทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาพัฒนาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน  สามารถดำรงอยู่บนวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน

       สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้น 2 วัน คือวันที่ 25 ธันวาคม 2562  จัดกิจกรรมกีฬาวัฒนธรรมสัมพันธ์ชายแดนใต้ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และกิจกรรมภาคกลางคืน ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช รีสอร์ท และในวันที่ 26 ธันวาคม 2562  จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 

อรรคพงษ์  บุญชีพ / ข่าว

อมลรดา  ชูประสิทธิ์ / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

25 ธ.ค.62