1.1

จังหวัดสงขลา ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ภายใต้แนวคิด

"ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) "สงขลาปลอดภัย ลดตาย ลดเจ็บ ลดอุบัติเหตุ"


           วันนี้ (27 ธ.ค. 62) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ร่วมรับฟังและรับชมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและกดอุบัติเหตุทางถนน ฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม
           โดยในที่ประชุมได้มีการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" กำหนดช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรได้อย่างปลอดภัย ภายใต้มาตรการการบังคับใช้กฎหมายจราจร 10 ข้อหาหลัก (10 รสขม) และ พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 อย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่องและเน้นการบูรณาการกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กลไกการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนายการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อหารือแนวทางการลดอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงานภาคเครือข่าย อาทิ ฝ่ายปกครอง กรมทางหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำหนดจุดเสี่ยงเพื่อตั้งจุดบริเวณที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งภายหลังจากประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแล้ว ให้นำข้อห่วงใยหรือข้อสังการต่างๆ ไปแจ้งให้ภายในหน่วยทราบและนำไปปรับใช้ รวมถึงมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุรายใหญ่ ในบริเวณที่มีปัญหารถเสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทางบริเวณช่วงทางโค้งและลงเขาบ่อยครั้ง
           นอกจากนี้ให้นำจิตอาสาร่วมปฏิบัติในช่วงเทศกาล โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศอ.จอส.(ตร.) ได้ทำ "โครงการถนนปลอดภัย ด้วยวินัยจราจร" เป็นการร่วมมือกันทุกภาคส่วนมีจิตอาสาตำรวจ เป็นตัวกลางประสานความร่วมมือ สร้างเป็นถนนต้นแบบของความร่วมมือจิตอาสาพัฒนาเป็นถนนปลอดภัย เช่น ลงพื้นที่เพื่อปรับภูมิทัศน์ ทาสีขอบทาง จัดเก็บต้นไม้ กิ่งไม้หรือป้ายโฆษณาที่บดบังวิสัยทัศน์ในการขับขี่ ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร รณรงค์แจกแผ่นพับใบปลิวหรือตรวจสภาพรถ เป็นต้น โดยจะมีการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องและประเมินผลทางสถิติทุกเดือนและประเมินผลเป็นรูปธรรมให้เห็นการพัฒนาทั้งก่อนและหลังดำเนินงาน ซึ่งรูปแบบกิจกรรม ได้แก่ การปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเส้นทางการสัญจร จุดบริการประชาชนและชุดจิตอาสาเคลื่อนที่เร็ว

          ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนอย่างเข้มข้น และให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด ต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึก และสร้างความตระหนักให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา-ฟารีด้า/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
27 ธ.ค 62