1.1

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา ร่วมรับฟังการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

ขณะที่จังหวัดสงขลาพบการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดรวม 116 ครั้ง บาดเจ็บ 121 ราย


          วันนี้ (3 ธ.ค. 63) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาแขวงทางหลวงชนบทสงขลา บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัดและศูนย์นเรนทรจังหวัดสงขลา ร่วมรับฟังการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference ) โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม
          นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องมาตลอดปี ผ่านกลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดให้มีการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน โดยการประชุมแต่ละครั้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้อมูลพื้นที่จุดเสี่ยง จุดอันตรายที่เป็นปัญหาการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากหรืออุบัติเหตุใหญ่มาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อเข้ากระบวนการปรับปรุงแก้ไข โดยใช้กระบวนการของคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก
        นอกจากนี้ได้นำนโยบายในการเน้นชุมชนดูแลตัวเองโดยการขับเคลื่อนโครงการ "เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างตำบลปลอดภัย โดยให้พื้นที่มีการจัดตั้ง ศปถ.อปท.ทุกแห่ง สำหรับการขับเคลื่อนการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 7 มาตรการแล้วในช่วงควบคุมเข้มข้น (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563) ได้เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานในพื้นที่ โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การบูรณาการทุกภาคส่วน และการเชิญชวนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง
         ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา ได้สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พบการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดรวม รวม 116 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 121 รายและมีผู้เสียชีวิต รวม 7 ราย โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากสภาพรถ การตัดหน้ากระชั้นชิดและขับรถเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ตัดหน้ากระชั้นชิดและขับรถย้อนศร ยานพาหนะที่ถูกตรวจเรียกสะสม 67,288 คัน จำนวนผู้ถูกดำเนินคดี ตาม 10 มาตรการ จำนวนสะสม 12,550 ราย โดยมาตราการ 3 อันดับแรก ได้แก่ ไม่มีใบขับขี่ 591 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 399 ราย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 236 รายและมีการจัดตั้งจุดตรวจหลัก 29 ด่านชุมชนที่ อปท. ตั้งเอง 47 จุด และจุดตรวจที่ตั้งร่วม 32 จุด
สำหรับอำเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ได้แก่ อำเภอสะเดา อำเภอรัตภูมิ อพเภอเทพา อำเภอนาหม่อม อำเภอนาทวี สำเภอสะบ้าย้อย อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอควนเนียง อำเภอสิงหนครและอำเภอกระแสสินธุ์

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
จิรพัฒน์-ฟารีด้า/ภาพ
3 ม.ค. 63
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา