1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่1/2563 พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

     วันนี้ (7 ธ.ค. 62) ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจภูธรภาค 9 ทัพเรือภาคที่ 2 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา สถานีตำรวจน้ำกองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (บ้านสุขสันต์) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อรายงานสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการปราบปรามการค้ามนุษย์

     นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งนี้ มีวาระสำคัญคือ การพิจารณาสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดสงขลา การยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ 2563 และการขออนุมัติโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ให้กับปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองของจังหวัด ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่และผู้ประกอบการสถานบริการหรือการประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ คาราโอเกะ พื้นที่เฝ้าระวังเมืองเศรษฐกิจสำคัญ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่และอำเภอสะเดา ตลอดจนพื้นที่ชายฝั่งทะเลและพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

     สำหรับสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.62 มีสถานการณ์บ่งชี้ถึงการค้ามนุษย์ และมีการนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกแรงงานจำนวน 100 คน มีแนวโน้มมาจากการค้ามนุษย์จำนวน 1 คน กระบวนการคัดแยกการค้ามนุษย์ หากผู้ที่ไม่มีแนวโน้มหรือเกี่ยวข้องจะมีกฎหมายคุ้มครอง แต่หากมีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์จะถูกดำเนินการทางกฎหมายและส่งกลับภูมิลำเนาต่อไป สำหรับผู้ที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะมีศูนย์ดูแลที่ อ.รัตภูมิ ,บ้านพักเด็ก จ.สุราษฎร์ธานี และต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา

     ทั้งนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  ทั้งในด้านการออกตรวจสถานบริการและสถานที่สุ่มเสี่ยงที่จะมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การออกตรวจเรือประมงสถานประกอบกิจการในพื้นที่ การกวดขันการใช้แรงงานผิดกฎหมายและแรงงานเด็กอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ทั้งข้าราชการและพลเรือนอย่างเด็ดขาด

 

 

                                                                                                                                                                  วรางคณา  ราชแก้ว / ข่าว

                    อรรคพงษ์ - ฟารีด้า / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

7  ม.ค. 63