1.1

จังหวัดสงขลา โดยกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

          วันนี้ ( 8 ม.ค.63 ) ณ ห้องประชุมคุ้มไทรงาม ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน การประชุมการดำเนินงานโครงการส่งเสริม กระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ในการเป็นศูนย์กลาง ในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยมี นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายสุวัฒน์ มีอุปการ พัฒนาการอำเภอจะนะ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

       จังหวัดสงขลาได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเครือข่ายองค์ความรู้ ( Knowledge - Based OTOP : KBO ) ตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 21/2563 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสงขลา ให้มีมาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด โดยมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดนโยบายแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดสงขลา ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการดำเนินงาน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

         ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ ( Knowledge - Based OTOP : KBO ) จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม ให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลาง ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และพัฒนายกระดับ ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มมูลค่าสร้างนวัตกรรม รวมถึง เพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จังหวัดละ 1 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ ผลการดำเนินงาน

อรรคพงษ์ บุญชีพ / ข่าว

ณัฏฐกร- วิลาศิณี / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

8 ม.ค.63