1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดงานวันดินโลก World Soil Day 2019 ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน "Stop Soil Erosion, Save Our Future"

มุ่งตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและปลุกจิตสำนึกในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

          วันนี้ (9 ม.ค. 63) ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 (สงขลา) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก World Soil Day : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกให้แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกระดับและให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และเกิดจิตสำนึกในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยมีนายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 (สงขลา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หมอดินอาสา เครือข่ายเกษตรกรจังหวัดสงขลา ประชาชนในพื้นที่และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกว่า 200 คน

         นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 (สงขลา) องค์การสหประชาชาติได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี "เป็นวันดินโลก (World Soil Day)" ซึ่งมีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์กาาสหประชาชาติอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป โดยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยจะจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกัน ซึ่งการประกาศรับรองวันดินโลกเป็นผลสืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Science) จากสหภาพ
วิทยาศาสตร์ ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS (International Union of Soil Science) เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน จึงได้มีการจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม

        โดยในปีนี้จะเป็นการจัดงานวันดินโลกครั้งที่ 8 และสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ได้กำหนดหัวข้อ "Stop Soil Erosion, Save our Future" ซึ่งเน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคลในการแก้ไขปัญหามลพิษทางดิน
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเรื่องการขจัดความอดอยากและหิวโทย หรือ Zero Hunger ให้ได้ในปี 2573

        นอกจากนี้ภายในงานมีรูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม"นิทรรศการทางวิชาการดิน เช่น ความเป็นมาของวันดินโลก องค์ความรู้ด้านการชะล้างพังทลายของดินและแนวทางป้องกัน การน้อมนำแนวพระราชดำริไปใช้ในการแก้ไข ความสำเร็จของโครงการตามแนวพระราชดำริต่าง ๆ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา-ฟาริด้า/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
9 ม.ค. 63