1.1

จังหวัดสงขลา สรุปผลการปฏิบัติงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินงานในปี 2563 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

         วันนี้ (9 ม.ค. 63) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามแผนและโครงการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินงานในปี 2563 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับข้อมูลในภาพรวมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

         สำหรับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา มีภารกิจตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร คือ การกำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการประสานงานและกำกับดูแลเสริมสร้างในการปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

        ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของ กอ.รมน.จังหวัดสงขลา ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหานโยบายของรัฐและนโยบายของ มทภ.4 ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ในมิติด้านความมั่นคงให้เกิดผลสูงสุด

 

 

 

ชลิตา บุญปาสะ / ข่าว

วิลาศิณี ชนะชัยวงศ์ / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
9 ม.ค.63