1.1

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมหารือ ภาคีเครือข่ายย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา ในการดำเนินแผนการพัฒนาและการจัดการพื้นที่เมืองเก่าสงขลาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

     วันนี้ (10 ม.ค. 63) ที่ห้องประชุมโรงสีแดง (หับโห้หิ้น) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมแผนการพัฒนาและการจัดการพื้นที่เมืองเก่าสงขลา โดยมีดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายย่านเมืองเก่าสงขลา ตลอดจนพ่อค้า ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

     นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เมืองเก่าสงขลาตั้งอยู่บนแหลมแคบยาว ยื่นออกไปในอ่าวไทยทางทิศเหนือ มีทะเลขนาบทั้งสองข้าง ตัวเมืองจึงตั้งอยู่บนที่ราบคล้ายหลังเต่า มีแนวกำแพงเมืองและคูเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทอดตัวตามภูมิประเทศ ปัจจุบันเหลือเพียงแนวกำแพงเมืองด้านทิศเหนือบางส่วน ภายในแนวกำแพงเมืองมีถนนไทรบุรีเป็นแกนหลักกลางในแนวเหนือ-ใต้ และมีถนนสายสั้น ๆ ขนานกับถนนไทรบุรีที่สำคัญอีก 2 สาย ได้แก่ ถนนนางงามกับถนนนครใน ซึ่งเป็นบริเวณชุมชนเมืองเดิมที่ครอบคลุมไปถึงถนนนครนอก ที่ยังคงมีอาคารเก่าประเภทบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นตึกแบบจีนและซิโน-โปรตุเกส ตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีถนนสงขลาบุรี ถนนพัทลุงตัดขวางตลอดแนวตะวันออก ตะวันตกและมีถนนซอยเชื่อม ได้แก่ ถนนเบตง ถนนหนองจิก ถนนเพชรคีรี เป็นต้น

    ทั้งนี้พื้นที่เมืองเก่าสงขลา เป็นชุมชนเมืองที่ยังมีกิจกรรมหลากหลาย และมีการกระจุกตัวของโบราณสถานและอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบต่างๆ ของเมืองเก่า สามารถกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าสงขลา โดยมีเนื้อที่รวมประมาณ 4,335 ตารางกิโลเมตร (2,709.55 ไร่)

   จังหวัดสงขลา จึงได้มีการดำเนินแผนการพัฒนาและการจัดการพื้นที่เมืองเก่าสงขลา ภายใต้โครงการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา (ลานจอดรถบริเวณถนนสงขลาบุรี), โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสาขา TCDC สงขลา, โครงการจัดการระบบจราจรในพื้นที่สงขลา, โครงการปรับปรุงไฟฟ้าลงดินเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลา (ถนนนครนอก), โครงการติดตั้งระบบแสงสว่าง (ถนนนครใน), โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มทะเลสาบสงขลาตามแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองสงขลา (พื้นที่ 5 ไร่ บริเวณตรงข้ามพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา)และโครงการบูรณะพระเจดีย์เขาตังกวน เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าภาคภูมิใจของชุมชนรวมถึงการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัด ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเกิดกิจกรรมหรือโอกาสใหม่ๆ ให้เกิดความยั่งยืน

ชลิตา บุญปาสะ / ข่าว

อรรคพงษ์-วิลาศิณี / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

10 ม.ค.63