1.1

หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรม “จิบน้ำชาหัวเช้า เล่าเรื่องเมืองสงขลา” Songkhla Sport City เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อราชการและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา

          วันนี้ (15 ม.ค. 63) ที่หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อราชการในกิจกรรมเสวนายามเช้า โดยมีนายนายอำพล พงศ์สุวรรณ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง       นายนฤทธิ์ มงคงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยภายในงานผู้เข้าร่วมได้รับชม VTR แนะนำหน่วยงานเจ้าภาพ, VTR เล่าเรื่อง เมืองสงขลา จากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา, การแสดงบนเวที (การออกกำลังกาย) จากเจ้าหน้าที่พละศึกษาจังหวัดและอำเภอ 16 อำเภอ ที่มาสร้างสีสันให้กับผู้เข้าร่วมซึ่งซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

          ทั้งนี้การจัดกิจกรรม"เสวนายามเช้า" มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะในการบริหารงานราชการจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนได้พูดคุย ปรึกษาหารือและการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ในการประสานงานหรือการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด วาระจังหวัดและภารกิจต่าง ๆ สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

          จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวขอบคุณส่วนราชการและหน่วยงานที่ได้ให้ความมือในการร่วมกิจกรรมและชื่นชมหน่วยงานเจ้าภาพที่จัดงานครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตลอดจนมีแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนเพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเสวนายามเช้าครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองทุกแห่ง

 

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ทีมข่าว ส.ปชส สงขลา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

15 ม.ค. 63