1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณท้องที่ตำบลเขารูปช้าง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

       วันนี้ (15 ม.ค. 63) ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลานายนฤทธิ์ มงคงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมร่วมหาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ทัพเรือภาคที่ 2 (สงขลา) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

     ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ได้รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งสงขลาและนำเสนอโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 3-7 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ต่อคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว

ประชา-วิลาศิณี / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

15 ม.ค. 63