1.1

64 ปี ชาวมหาวชิราวุธ น้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" พร้อมยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ

 

          วันนี้ (16ม.ค.63)​ ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ​ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุ​วัฒน์ ​เกลี้ยง​เกลา​ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีวันครูแห่งชาติ ประจำ​ปี​ 2563 เพื่อรำลึกถึงพระคุณ​บูรพาจารย์ พร้อม​ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ให้ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ โดยมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 , สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา , สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ , สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา , สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา , สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตลอดจนหน่วยงานทางการศึกษาทุกภาคส่วน ในเขตอำเภอเมืองสงขลา เข้าร่วมพิธีกว่า 1,500 คน

          จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวให้โอวาทแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความว่า ครู คือ ผู้ปลูกฝังความรู้ ความคิด ให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม เติบโตเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ เป็นผู้สร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้กับสังคมและประเทศชาติ จึงเป็นความสำคัญของ “วันครู” ที่บุคคลทั้งหลายจะได้พร้อมใจกันรำลึกถึงพระคุณของครู และร่วมเชิดชูคุณงามความดีของครูที่ทำหน้าที่สำคัญด้านการศึกษา หน้าที่ของครู นอกจากการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการแล้ว ครูที่ดีจะอบรมศิษย์ด้วยความรัก เสริมสร้างการมีวินัยให้กับศิษย์ ความมีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม

          นอกจากนี้ ครูควรเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่คนในสังคม ถ่ายทอดความประพฤติ และความดีงามทุกอย่าง ซึ่งจะสร้างให้บุคคลเป็นคนดี ทั้งน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ครูจึงพึงปฏิบัติงานของตนด้วยความรู้ อันมีคุณธรรมเป็นเครื่องกำกับสมกับสังคมยกย่องครูในฐานะเป็นปูชนียบุคคล ด้านนายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัด​สงขลา​ กล่าวว่า วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันครู ทางคณะกรรมการจัดงานวันครู ได้กำหนดหัวข้อแก่นสาระของการจัดงานวันครูว่า “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ซึ่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสงขลา จัดงานวันครูขึ้น

          ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาและองค์กรเครือข่ายการเรียนรู้ทุกภาคส่วน มีปฏิญญาร่วมกันว่าจะร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือกันสนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้าง พัฒนาหล่อหลอมเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ เป็นไปตามความคาดหวังของสังคม คือ เด็กเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และเป็นคนดี สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมทำบุญตักบาตรปัจจัยธนบัตร พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน รวมถึงการมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล แก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น และกิจกรรมมอบทุนการศึกษา

 

 

 

 

วรางคณา ราชแก้ว /ข่าว

ประชา - ชลิตา /ภาพ

สำนักงาน​ประชา​สัมพันธ์​จังหวัด​สงขลา

16 ม.ค.63