1.1

 มูลนิธิดร.ครูชบ -ปราณี ยอดแก้ว ร่วมกับสวัสดิการภาคประชาชนสงขลาและจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบโล่และรางวัล เกียรติบัตร

ถวายสัตย์ปฏิญาณฯพิธีไหว้ครู และรดน้ำขอพรครูและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

         วันนี้(16 ม.ค.63) ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบโล่และรางวัล เกียรติบัตร ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พิธีไหว้ครู และรดน้ำขอพรครูและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมี ดร. ครูชบ-ปราณี ยอดแก้วประธานมูลนิธิ นายอุดม แก้วประดิษฐ์ นายกสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน คณะกรรมการและสมาชิก หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี
        ตามที่ มูลนิธิดร. ครูชบ-ปราณี ยอดแก้ว ได้ร่วมกับจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการพัฒนาคนของจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ ให้เกิดคุณธรรมตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 และรัชกาลที่10 ความว่าคุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติมีอยู่สี่ประการ ประการแรก คือ การรักษาความสัจจะ ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ประการที่สาม คือ การอดทน และประการที่4 คือ การรู้จักละวางความชั่ว ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝัง ทั้ง 4 ประการนี้ จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุง พัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้
        สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ทางมูลนิธิดี.ครูชบ - ปราณี ยอดแก้ว ร่วมกับสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา และจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีมอบโล่ รางวัลและเกียรติบัตร พิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ พิธีไหว้ครู และแสดงมุทิตาจิต รดน้ำขอพรครู และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา

ฟารีด้า รอดกุบ / ข่าว
อรรคพงษ์ บุญชีพ / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
16 ม.ค.63