1.1

จังหวัดสงขลา ถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี2563 พร้อมหาแนวทางเพื่อนำไปปรับใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี

          วันนี้ (17 ม.ค 63) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 พร้อมหาแนวทางเพื่อนำไปปรับใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี โดยมีนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนอำเภอ 16 อำเภอ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สำนักงนสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัดและศูนย์นเรนทรจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

          นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานในการจับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ให้จังหวัดสำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้เป็นรูปธรรม และให้จังหวัดดำเนินการปรับปรุงแผนการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและตลอดทั้งปี

          ทั้งนี้ได้เน้นย้ำเพิ่มการถอดบทเรียนผลการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางและมาตรการในกาแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาข้อเท็จจริงในพื้นที่ จัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตลอดทั้งปี ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม จัดเก็บและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แบบบูรณาการ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจและแก้ปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายในพื้นที่ ให้มีการดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพิ่มความเข้มขันในกลุ่มมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และพฤติกรรการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัย พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ 10 รสขม (1ร 2ส. 3ข. 4ม.) อย่างต่อเนื่องซึ่งในกรณีเกิดอุบัติเหตุใหญ่หรืออุบัติเหตุที่ประชาชนให้ความสนใจให้คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุเชิงลึก ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อหามาตรการป้องกันแลแก้ไขให้สอดคล้องกับพื้นที่

          โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของจังหวัดสงขลาพบว่า ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ การควบคุมเข้มข้น (7 วัน) เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง มีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 23.26 เปอร์เซ็นต์ มีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 32.97 เปอร์เซ็นต์ และมีผู้เสียชีวิตลดลง 22 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก ขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด เมาสุรา ด้านยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุพบว่าเป็นรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์สาธารณะ

 


ชลิตา บุญปาสะ /ข่าว

วิลาศิณี ชนะชัยวงศ์ / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

17 ม.ค. 63