1.1

กระทรวงศึกษาธิการ(เสมา 3)พร้อมดันการศึกษาเอกชน ชายแดนใต้ ไปสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนา

          (วันที่ 20 ม.ค.63) เวลา 09:30 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่ากากระทรวงศึกษาธิการ เดินทางต่อไปยังโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการลงพื้นสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการและนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา (5 อำเภอ ที่ถือว่าเป็นพื้นที่การจัดการศึกษาชายแดนใต้) ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/63 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช. ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. คณะผู้บริหาร​ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายมูหัมหมัดเผาซี ขะเด ผู้อำนวยโรงเรียนฯ คณะครูและผู้บริหาร สช.สงขลาให้การต้อนรับ

          ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า “ วันนี้ตั้งใจลงพื้นที่ที่โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อำเภอนาทวี ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเอกชน ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ขอชื่นชมและขอบคุณที่ผู้ขอรับใบอนุญาต ได้พัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยที่นี่มีการจัดการเรียนการสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ รับนักเรียนทั้งชาย-หญิง อยู่ประจำและไป-กลับ เพื่อจัดการศึกษาการกุศลให้กับเด็กยากจน และเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยไม่ได้หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น นับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะอาชีพ และพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนในทุกๆด้าน เพื่อมุ่งไปสู่การศึกษาที่สูงขึ้น ดำรงชีพและพึ่งตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรรมที่โดดเด่น ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างสันติสุข ส่วนสภาพปัญหาในการพัฒนาการศึกษาของที่นี่นั้น ตนได้รับไว้และจะพิจารณาหาแนวทางในการช่วยเหลือร่วมกับผู้บริหารที่กำกับดูแลอย่างเต็มที่ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านช่วยกันขับเคลื่อนและสร้างสังคมแห่งการพัฒนาเพื่อลูกหลานของเราได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ” นอกจากนี้ได้รับทราบปัญหาและสิ่งที่โรงเรียนรวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองต้องการเพื่อนำไปดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

 

 

 

 

 

กฤชกรรณ์ชัย บัวดำ / ข่าว

 ประชา - วิลาศิณี /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

20 ม.ค.63