1.1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการ Joint Assessment Mission to Review Alcohol Control Policy and Strategy Thailand, 2019 ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือของประเทศระหว่างรัฐบาลไทย กับ องค์การอนามัยโลก จังหวัดสงขลา

 

                  วันนี้ (21 ม.ค. 63) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการ Joint Assessment Mission to Review Alcohol Control Policy and Strategy Thailand, 2019 ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือของประเทศระหว่างรัฐบาลไทย กับ องค์การอนามัยโลก จังหวัดสงขลา โดยมีนายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผู้รับผิดชอบงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ประเทศไทยได้กำหนดนโยบายและแผนงานที่เข้มแข็งและก้าวหน้าเพื่อควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีกฎหมายทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เพื่อควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ โดยกฎหมายที่สำคัญในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้องกันผลกระทบอันไม่พึงประสงค์จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สำหรับการได้รับข้อมูลในการดำเนินงานด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความชุกของการดื่มของประชากรหรือกลุ่มประชากรต่างๆ กลุ่มวัยรุ่น รูปแบบการดื่ม แนวโน้มการดื่ม บริบท ที่ทำให้เกิดการดื่ม การติดสุราและ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สภาพปัญหาผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ การทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย เมาแล้วขับ อุบัติเหตุทางรถ ความรุนแรง อาชญากรรม ปัญหาสังคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จากกองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสงขลา รวมถึงสถานการณ์บริบทของการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะจุดจำหน่าย เหล้าท้องถิ่น การขึ้นทะเบียนสรรพสามิต จำนวนโรงกลั่นสุรา พื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสงขลาและกิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดสงขลา

นอกจากนี้ช่วงบ่ายเยี่ยมชมพื้นที่การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานีบริการน้ำมัน เชลล์ น้ำน้อย, หจก.ทีเอสวี ออยล์ และ สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ สถานีขนส่งหาดใหญ่

 

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว

วิลาศิณี-ณัฏฐกร / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

21 ม.ค. 63