1.1

พมจ.จังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จังหวัดสงขลา" รุ่นที่ 1

           วันนี้(21ม.ค.)63 ณ โรงแรม ปีพี สมิหลา บีช สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จังหวัดสงขลา" รุ่นที่ 1 โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมการอบรม

           นาวสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2556 มาตรา 10 ได้กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นใด ทั้งในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การจัดการศึกษาการส่งเสริมอาชีพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ตลอดจนการเข้าถึงนโยบาย แผนงานโครงการ ข้อมูลข่าวสาร บริการสาธารณะ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เบี้ยความพิการ ซึ่งประกอบกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 -2564 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิอย่างแท้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม อันประกอบด้วย

           ยุทธศาสตร์ที่1 เสริมพลังคนพิการและองค์กรคนพิการให้มีศักยภาพและ ความเข้มแข็งยุทธศาสตร์ที่2 พัฒนาคุณภาพการบริการจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ยุทธศาสตร์ที่3 เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ยุทธศาสตร์ที่4 สร้างสภาพแวดล้อม และบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชนะก็ได้และยุทธศาสตร์ที่5 ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน

          ทั้งนี้ในยุทธศาสตร์ที่3 เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ และในยุทธศาสตร์ที่5 ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน ได้กำหนดแนวทางให้มีการบูรณาการเครือข่ายด้านคนพิการและสร้างการมีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบกลไกประชารัฐ และรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนเชื่อมโยงให้บริการคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ

          สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการและการคัดกรอง การพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรดีต่อคนพิการและความพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายด๕คนประกอบด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม) ในพื้นที่ การจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับกาสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงาสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

ชลิตา บุญปาสะ /ข่าว

จิรพัฒน์ – อรรคพงษ์ /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

21 ม.ค.63