1.1

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัดอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

และการจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2563


          วันนี้(21 ม.ค.63) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัดอบรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น และโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องปุณรดา 1 โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน และนักจัดรายการวิทยุชุมชน เข้าร่วมฟังบรรยาย
          นางศตพร สุวรรณประดับ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสงขลา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสงขลา และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ ทุกเสียงคือพลัง ร่วมเลือกตั้งท้องถิ่นไทย ” โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น ,สิทธิและหน้าที่พลเมืองของประชาชนไทยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ,สิทธิอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสร้างจิตสำนึกการรักบ้านเกิด หวงแหนทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ของพลเมืองที่ดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
          ด้านนายสมคิด เพชรประสมกูล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ แรงงานถูกกฎหมาย มั่นใจ ปลอดภัยค้ามนุษย์ ” โดยให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่2) 2561 ,การนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ,การนำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย และการประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ One Stop Service เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย และนำไปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่อย่างถูกต้อง

 

วรางคณา ราชแก้ว /ข่าว
ประชา - ฟารีด้า /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
21 ม.ค. 63