1.1

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 5 ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกด้าน

 

          วันที่ (22 ม.ค. 63 ) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 5 ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ โดยมีนายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวิทยา จันทน์เสนะ ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอำพล พงศ์สุวรรณ นายนฤิทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

          นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย และ 7 กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นภารกิจสำคัญที่จะขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้มี 7 ประเด็นการติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ ประกอบด้วย แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ, ผลความคืบหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี, การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด, การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ไตรมาสที่ 1 ), ความคืบหน้าการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล, การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ

          ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค์ในประเด็นต่างๆ รวมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้ตรงจุดประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากงบประมาณของภาครัฐและได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน

          นอกจากนี้ในช่วงบ่าย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 5 พร้อมคณะจะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล เช่น การอนุญาตใช้ที่ดิน การปรับระดับพื้นที่เพื่อก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว รวมถึงข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค เป็นต้น

วิลาศิณี ชนะชัยวงศ์ / ข่าว

ประชา โชคผ่อง / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

21 ม.ค. 63