1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดการประชุมสัมนา "เครือข่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0" เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

แก่ผู้ประกอบกิจการ พร้อมผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่ให้สามารถยืนหยัดบนโลกธุรกิจงได้อย่างยั่งยืน

 


         วันนี้ (23 ม.ค. 63) ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนา "เครือข่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0" ประจำปี 2563 โดยมีนางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลานางสาวดวงกมล แก้ววิชิต ประกันสังคมจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้แทนสถานประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
           นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน (Transforming) ธุรกิจของตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หากยังดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบความคิดเดิมๆ ธุรกิจจะเสียโอกาสจากการพัฒนาการใหม่ ที่จะไปแข่งขันกับผู้ประกอบกิจการรายอื่น ๆ หรือผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ได้ และกลายเป็นผู้ล้าหลัง ทำให้ไม่สามารถยืนหยัดอยู่ต่อไปในโลกธุรกิจยุคใหม่ได้ซึ่งการจัดทำโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและบริการเพื่อที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่สถานประกอบกิจการอีกแนวทางหนึ่ง ให้สามารถยืนหยัดบนโลกธุรกิจในยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
          โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพสู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) โดยมีเป้าหมายในการ Re-skill แรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะระบบการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบให้กับพนักงาน รวมทั้งผู้ประกอบกิจการที่จะต้องปรับทัศนคติในการดำเนินกิจการจากการบริหารในระบบครอบครัวมาเป็นการบริหารแบบมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวข้ามไปสู่ประเทศไทย 4.0 รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ สร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าใจถึงความสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการทำงานและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการพัฒนาบุคลากรภายในสถานประกอบกิจการ
        สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP หรือวิสาหกิจชุมชนผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกิดนวัตกรรมแปลกใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 และขยายการให้บริการภาครัฐเกี่ยวกับการให้คำแนะนำกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้ผู้ประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบและผู้เกี่ยวข้อง ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง ผ่านกลไกการประสานความร่วมมือตามแนวทาง "ประชารัฐ" ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการให้คำปรึกษาการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบกิจการ SME/ กลุ่ม OTOPหรือวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

 

 

 

ฟารีด้า รอดกุบ / ข่าว
จิระพัฒน์ วงศ์กระจ่าง / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
23 ม.ค.63