1.1  

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษในจังหวัดสงขลา จำนวน 29 ราย เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กพิการ

            วันนี้ (28 ม.ค. 63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษในจังหวัดสงขลา จำนวน 29 ราย โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลาและ นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ในโอกาสการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563

            นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ได้จัดทำโครงการจัดตั้งหน่วยบริการในอำเภอต่างๆของจังหวัดสงขลาขึ้น มีวัตถุประสงค์ คือ จัดหาสถานตั้งเพื่อรองรับการเปิดหน่วยบริการในจังหวัดสงขลา เด็กพิการในชุมชนได้รับบริการตามสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม เปิดโอกาสให้ครอบครัว ชุมชน และ

            ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ โดยได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม การจัดการศึกษาของเด็กพิการจากบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุน อาทิเช่น อาคารสถานที่ งบประมาณ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อใช้สำหรับเป็นสถานที่ให้บริการเด็กพิการทุกอำเภอใน จังหวัดสงขลา โดยใช้งบประมาณจากต้นสังกัดน้อยที่สุด

            ทั้งนี้ ส่งผลให้เด็กพิการในจังหวัดสงขลาได้รับบริการทางการศึกษา มีพัฒนาการและศักยภาพที่สูงขึ้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา จึงได้ดำเนินการจัดทำประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลและหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการในจังหวัดสงขลา จำนวน 29 ราย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กพิการในจังหวัดสงขลา

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว
อรรคพงษ์ – ชลิตา / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
28 ม.ค.63