1.1

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูถัมภ์ ในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

วันนี้ (29 ม.ค.63) พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปยัง โรงเรียน ธรรมคีรีวิทยา หมู่6 ตำบลธารคีรี  อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในพื้นทีภาคใต้   สำหรับโรงเรียนธรรมคีรีวิทยา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ในพื้นที่ตำบลธารคีรี ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศ อยู่ในหุบเขา ห่างไกลเมือง เพื่อให้ได้มีสถานศึกษาภายในชุมชน และมีโรงเรียนประจำ ไม่ต้องเดินทางไกล

จึงได้จัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ทั้งภาควิชาศาสนา และภาควิชาสามัญ มีนายอดุลย์  ปะแตเลาะ เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน 126 คน ครูสามัญ 8 คน ครูสอนศาสนา 8 คน และครูสำนักงานการศึกษาเอกชน 1 คน  ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานควบคู่อิสลามศึกษา ประสบปัญหาจำนวนเวลาเรียนไม่เพียงพอ กับโครงสร้างหลักสูตร ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน และตารางเรียนในปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับโครงการ DLTV หรือโครงการ ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 โดยมีแผนการจัดการเรียนการสอนในโครงการ DLTV ในระดับชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน 3 ห้อง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 3 ห้อง  รวมจำนวน 6 ห้อง ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาคือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุมพื้นที่ วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายต่าง ๆ รวมถึงระบบไฟฟ้าไม่เสถียร มักเกิดไฟฟ้าตกเมื่อสภาพอากาศแปรปรวน

 

 

 

ชลิตา บุญปาสะ/เรียบเรียง

อรรคพงษ์-วิลาศิณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

29 ม.ค.63