1.1

นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าฯสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสงขลา ครั้งที่1/2563

ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

         วันนี้(30 ม.ค.63) ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าฯสงขลา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสงขลา ครั้งที่1/2563 โดยมี นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายเฉลิมพันธุ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

          เพื่อร่วมกันเสนอแนะ แนะนำ ราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด พิจารณากลั่นกรองโครงการจัดการมูลฝอย ที่มอบให้เอกชนหรือร่วมดำเนินการกับภาคเอกชนหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนดำเนินการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสงขลาเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ

       

ฟารีด้า รอดกุบ / ข่าว

                        วิลาศิณี ชนะชัยวงศ์ / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

30 ม.ค.63