1.1

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ติวเข้มบุคลากรในสังกัด เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการเขียนข่าวเบื้องต้นและเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

       วันนี้ (30 มกราคม 63 ) ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมตัวยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ 16 อำเภอ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการเขียนข่าวเบื้องต้นและเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ได้มีความรู้หลักการเขียนข่าว หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น การนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์การสร้างความน่าสนใจให้กับข่าวประชาสัมพันธ์และช่องทางการส่งข่าว เพื่อเผยแพร่งานของปศุสัตว์ในแต่ละพื้นที่ให้สื่อมวลชนได้นำข้อมูลไปขยายผล เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อ
สถานการณ์

       นายกฤชกรรณชัย บัวดำ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ข่าวสารนับเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งต่อการบริหารงานประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่องค์กร ซึ่งการที่จะสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนจำเป็นต้องมีข่าวสารที่ดี ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม การเลือกข่าวสารสำหรับเผยแพร่ จึงจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังให้องค์กรได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่ข่าวสารทุกครั้ง ขณะเดียวกันสิ่งที่ควบคู่กับข่าวสารก็คือเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม ซึ่งต้องมีการเลือกให้ถูกต้องเช่นกัน ข่าวสาร ที่มีมีคุณค่าต่อสังคม และใช้เทคนิคในการเขียนให้สอดคล้องกับแบบฉบับของสื่อแต่ละประเภท ย่อมจะได้รับการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง

       ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ทั้งในด้านการถ่ายภาพและการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จึงมอบหมายให้ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา มาบรรยายให้ความรู้ด้านการเขียนข่าวและการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละอำเภอ เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่จะนำข้อมูลข่าวสาร และเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจอันดี ผ่านสื่อทุกช่องทาง ที่สำคัญสือดิจิทัลที่การสื่อสารมีความสะดวก รวดเร็ว ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จึงจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐต้องพัฒนาทักษะด้านการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
30 ม.ค. 63
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา