1.1

จังหวัดสงขลา เตรียมจัดนิทรรศการมหกรรมยางพารากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปี 2563 เพื่อยกระดับมูลค่าการผลิตและการแปรรูปยางพารา พร้อมเปิดโอกาสด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 29-31 พ.ค. นี้

       วันนี้ (30 ม.ค. 63) ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานนิทรรศการมหกรรมยางพารากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2563 เพื่อยกระดับมูลค่าการผลิตและการแปรรูปยางพารา สร้างโอกาสทางด้านการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราโดยการเชื่อมโยงความร่วมมือแบบบูรณาการ พร้อมเปิดช่องทางด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยมีคณะทำงานฝ่ายเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

       นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ยางพาราเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีการส่งออกยางพาราเป็นอับดับหนึ่งของโลก โดยมีการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งภาคใต้และภาคตะวันออก และเริ่มขยายพื้นที่เพาะปลูกทั่วทุกภาค ซึ่งถือได้ว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศและมีคุณภาพที่ดี จึงเป็นวัตถุดิบต้นน้ำที่มีการส่งออกติดลำดับแรกของโลก และมีแหล่งโรงงานการผลิตผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้นเป็นจำนวนมาก

       นอกจากนั้นยังมีอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นปลาย เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยาง เป็นต้นซึ่งพบว่าอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทยยังเน้นการผลิตในระดับต้นน้ำ และกลางน้ำเป็นหลัก ซึ่งไม่สามารถควบคุมราคาได้ อันส่งผลต่อการพัฒนาและสร้างมูลค่าให้กับยางพาราไทยได้อย่างยั่งยืน ซึ่งประเด็นสำคัญ คือ การพัฒนานวัตกรรมยางพาราเพื่อนำไปสู่การดำเนินการเชิงพาณิชย์ยังมีน้อยและไม่ได้มีการเผยแพร่ให้เป็นที่เข้าใจรวมทั้งยังขาดการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตยางพาราแก่คนทั่วไป

       จังหวัดสงขลาได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับยางพาราไทย โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีการพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมยางพาราตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำภายใต้การจัดโครงการ “นิทรรศการมหกรรมยางพารากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย” โดยการเชื่อมโยงกับหน่วยงานหลายภาคส่วนในการมีส่วนร่วมส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับยางพาราโดยมุ่งเน้นการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใช้ประโยชน์ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมยางพารา

       สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1. การจัดนิทรรศการต้นทาง ภายใต้ชื่อ "สวนยางยุคใหม่" แสดงถึงความสำเร็จในการทำสวนยางพาราแบบผสมผสาน 2. การจัดนิทรรศการกลางทาง แสดงเทคโนโลยีการผลิตยางพารา โดยมีเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตและรูปแบบสื่อต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงอุตสาหกรรมยางพารากลางทาง 3. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมยางพารา 4. การจัดนิทรรศการนวัตกรรมเด่น 5. การจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจและเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน 6. การเสวนาบรรยายทางวิชาการและการประกวด Rubber lnnovation Idea Challenge 2020 และ 7.การจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา สินค้านวัตกรรมผู้ประกอบการ นิทรรศการแสดงบริการของหน่วยงานพันธมิตร เป็นต้น

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
30 ม.ค. 63
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา