1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาด AVC Beach Volleyball Tour 21st SMM-Samila-EST Cola Open ระหว่างวันที่ 14 - 17 เมษายน 2563

วันนี้ (30 ม.ค.63) เวลา 15.00 น. ที่ หอประชุมสงขลา 1 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาด AVC Beach Volleyball Tour 21st SMM-Samila-EST Cola Open ระหว่างวันที่ 14 - 17 เมษายน 2563 โดยมี ดร.กฤษฎา ปาณาเสรี ผู้อำนวยการฝ่ายวอลเลย์บอลชายหาด สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยและกีฬาจังหวัดสงขลา สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ส่วนราชการ/หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "AVC Beach Volleyball Tour 21st SMM-Samila-EST Cola Open ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 14-17 เมษายน 2564 ณ หาดสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนรักและสนใจการเล่นกีฬาอย่างจริงจังและแพร่หลาย โดยมีทีมวอลเลย์บอลชายหาดของประเทศไทยและทวีปเอเชีย เข้าร่วมการแข่งขัน

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสงขลาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "AVC Beach Volleyball Tour 21st SMM-Samila-EST Cola Open ประจำปี 2563 ดังนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายต้อนรับ ที่พัก และปฏิคม ฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน ฝ่ายการแพทย์และพยาบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร ฝ่ายพิธีการและการแสดง ฝ่ายยานพาหนะและขนส่ง ฝ่ายรักษาความสะอาดและกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม และฝ่ายประเมินผล

 

 

ชลิตา บุญปาสะ/ข่าว

อรรคพงษ์-วิลาศนี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

30 ม.ค.63