1.1

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังเขตสำนักงานคลังจังหวัด

และขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร พร้อมเปิดอาคารสำนักงานคลังเขต 9

           วันนี้(31 ม.ค.63) นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดสำนักงานและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของบุคลากรของกรมบัญชีกลางในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานคลังเขต 9 ตามโครงการการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังเขต สำนักงานคลังจังหวัดและขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร พร้อมประชุมและมอบนโยบาย โดยมีนางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังเขต 9 และคลังจังหวัดทั้ง 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพียง
         นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ กล่าวว่า ภาพรวมของผลการดำเนินงานของคลังในเขต 9 ภารกิจหลักได้แก่ การอนุมัติสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญฯ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการเงินการคลัง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดซึ่งรับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง
ทั้งนี้สำนักงานคลัง ถือเป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนการพัฒนาตามนโยบายการสร้างความเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง จึงต้องได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทันต่อเหตุการณ์ และมีความคล่องตัวสามารถเทียบเคียงกับภาคเอกชนได้เป็นอย่างดี

ประชา โชคผ่อง / ข่าว
ฟารีด้า รอดกุบ/ ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
31 ม.ค.63